Our Team

_2.jpg

นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
+     ค.ศ.4
+     ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
+     กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา
+     08-6935-9492
1.jpg

นางสาวกัญญาวีร์ ชายเรียน

รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ
+     
+
+
+
_3.jpg

นางนิตตรา บุญรอด

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการฝ่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้
+     ค.ศ.3
+     ค.บ.คณิตศาสตร์
+     กศ.ม.คณิตศาสตร์
+     08-7308-4140

Team Support

pcshs.png

Prof.? ? ?

หัวหน้างานวัดผล

+  ค.ศ.?
+  ?
+  ?
+  ?

_5.jpg

นางสุวิภา เกตุทัต

หัวหน้างานทะเบียน

+  ค.ศ.2
+  กศ.บ.เคมี
+  กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
+  08-6674-6524